Дан школе – 15. март 2022.

Ове као и претходне године због епидемије Ковида је изостала традиционална свечана прослава Дана школе. Уместо ње наши ученици и наставници су направили приредбу у дигиталном формату. Позивамо Вас да погледате радове које су наши вредни ученици припремили.

Срећан Дан школе!

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

У нашем систему средњег образовања постоје четири врсте средњих школа: ГИМНАЗИЈА, СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ, УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ И ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ. У гимназију се ученик уписује у смерове, а у средњим стручним и уметничким школама у образовни профил.

КОРАК ПО КОРАК ДО ПРАВОГ ИЗБОРА

Први корак

Прво што треба да уради ученик када размишља о могућем избору је да се потруди да што више сазна о основним карактеристикама различитих подручја и области рада (карактеристични послови, потребе за стручњацима, посебни здравствени и психолошки захтеви, потребна знања).

Затим, међу мноштвом занимања, треба издвојити најмање пет и настојати да се о њима прикупа што више података (основни послови, средства која се користе у раду)

Други корак

Да би се донела правилна одлука неопходно је да послови занимања за која жели да се оспособи одговарају личним могућностима ученик, а пре свега, његовим интересовањима, способностима, потребама, особинама и здравственом стању. Да би се то постигло треба урадити следеће:

  • проанализирати интересовања, односно предмете за које се ученик посебно интересовао, активности којима се најрадије бавио у слободном времену идр.
  • проценити своје способности и видети да ли су оне услов за обављање послова жељених занимања.

Трећи корак

Ако је ученик у недоумици, најпре треба да разговара са својим родитељима, а затим уколико је потребно и са педагогом школе, одељенским старешином или наставницима оних предмета за које испољава посебна интересовања.

Четврти корак

Следеће што треба да учини ученик је да сазна какве су перспективе запошљавања у занимањима у појединим подручјима рада, а посебно оних за које жели да се оспособи.  

   Од објављивања конкурса до пријављивања за упис има довољно времена да ученик провери да ли испуњава потребне услове и критеријуме за упис у све образовне профиле за које је заинтересован, после те провере можде ће морати да промене списак жељених образовних профила. Неких ће се можда одрећи или ће листу допунити новим профилима које му пружају веће могућности да буде међу примљеним кандидатина.

Свети Сава – 27. јануар 2022.

Ученици наше школе су уз помоћ својих наставника припремили приредбу у част Светог Саве. Поштујући званичне препоруке  у вези са окупљањима, а у складу са епидемиолошким мерама, приредба је раније снимана са намером да је на Савиндан погледају сви ученици и запослени школе. Резултат њиховог рада је представљен у овим видео снимцима где смо покушали да на леп и примерен начин одамо поштовање и дубоку наклоност утемељивачу наше државе и школства Светом Сави.

Погледајте нашу приредбу!

Стручно упутство и Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2021/2022. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило је, на основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе, Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2021/2022. годину.

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа, која се односе на организацију такмичења и смотри, ускладе са наведеним упутством. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

  • на так­ми­че­њу/смотри мо­гу уче­ство­ва­ти сви ре­дов­ни уче­ни­ци основних шко­ла;
  • за сва­ки на­ред­ни ни­во так­ми­че­ња/смотре од­ре­ђу­ју се уче­ни­ци на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и ранг-ли­сте са прет­ход­ног ни­воа так­ми­че­ња/смотре, а у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма;
  • ран­ги­ра­ње уче­ни­ка за од­ре­ђе­ни ни­во так­ми­че­ња/смотре вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тог бро­ја бо­до­ва, у скла­ду са Струч­ним упут­ством и пра­вил­ни­ком од­ре­ђе­не вр­сте так­ми­че­ња/смотре;
  • уко­ли­ко ви­ше уче­ни­ка по­стиг­не исти број бо­до­ва, сви уче­ни­ци за­у­зи­ма­ју исто ме­сто и сви има­ју исти ранг.

Ор­га­ни­за­то­ри так­ми­че­ња и смо­три ду­жни су да бла­го­вре­ме­но пре­ци­зи­ра­ју и дру­ге еле­мен­те бит­не за спро­во­ђе­ње так­ми­че­ња/смотре, а ко­ји про­ис­ти­чу из Струч­ног упут­ства – из­бор до­ма­ћина так­ми­че­ња/смотре, пре­ци­зи­ра­ње ње­го­вих оба­ве­за, си­стем на­гра­ђи­ва­ња уче­ни­ка и на­став­ни­ка, мен­тор­ски рад (уко­ли­ко је нео­п­хо­дан или пред­ви­ђен), пот­пи­си­ва­ње ди­пло­ма, ре­гу­ли­са­ње фи­нан­сиј­ских пи­та­ња, струч­на по­моћ уче­сни­ци­ма так­ми­че­ња и смoтри.

 

KALENDAR-takmicenja-i-smotri-ucenika-osnovnih-skola-uza-skolsku-2021-22

STRUCNO-UPUTSTVO-o-organizovanju-takmicenja-i-smotri-ucennika-osnovnih-i-srednjih-skola-0-21

Пробни завршни испит

У складу са Правилником о изменама и допунама правилника о календару образовно-васпитног рада у основној школи за школску 2020/2021. годину, који је у поступку објављивања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит и ове године организује пробни завршни испит.

Осим верне симулације процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго), циљ организовања пробног завршног испита је тај да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремили су испитни материјал који је достављен школама преко надлежних школских управа.

У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда, ће 09.04.2021. године, у 13 часова, у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике, док ће 10.04.2021. године, у 9 часова, полагати тест из српског/матерњег језика, а у 11:30 часова комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија). Израда тестова траје 120 минута, изузетно, уколико је испит почео са закашњењем, време испита се продужава тако да израда теста траје 120 минута.

 Школска комисија, формирана на нивоу школе, обезбеђује просторне и организационе услове за спровођење пробног завршног испита у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-00027/3/2021-07, од 08.03.2021. године.

Школа ће, у циљу унапређивања постигнућа ученика и постизања бољих резултата на завршном испиту, користи резултате ученика са пробног завршног испита у планирању рада у наредном периоду, с тим да се резултати јавно не објављују на интернет страници школе.