Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

Установа има посебан тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.

Чланове и руководиоца тима за заштиту одређује директор установе из реда запослених (наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар и др). Број и састав чланова тима за заштиту зависе од специфичности установе (врста и величина установе, организација рада, издвојена одељења, присуство деце и ученика из мањинских и маргинализованих група и др ) Директор одређује психолога, педагога или другог запосленог члана тима за заштиту, као одговорног за вођење и чување документације о свим ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, у којима тим за заштиту учествује. Установа може да укључи у тим за заштиту представнике родитеља и локалне заједнице, ученичког парламента и по потреби одговарајуће стручњаке (социјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.) Задаци тима за заштиту јесу да:

  • припрема програм заштите
  • информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке помоћи од тима за заштиту
  • учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања
  • предлаже мере за превенцију и заштиту, организује, консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима насиља злостављања и занемаривања
  • укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности
  • прати и процењује ефекте предузетих мера и даје предлоге директору
  • сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
  • води и чува документацију
  • извештава стручна тела и органе управљања

Чланови тима за заштиту од насиља у ОШ „Бранко Радичевић“-Велика Моштаница су: директор школе Милија Ралевић, педагог школе Слађана Марковић,секретар Мила Спалевић, координатор тима Миладинка Таталовић, наставница Ирена Динић и учитељ Милован Ивановић.