ИЗМЕЊЕНИ КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНОГ- ВАСПИТНО РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

На основу члана 28. став 5. тачка 1) и став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада

основне школе за школску 2020/2021. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС - Просветни гласник", број 5/20), у члану 3. став 2. речи: „петак, 29. јануара 2021. године" замењују се речима: „петак, 18. децембра 2020. године".

Ставови 3. и 4. мењају се и гласе:

„Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године.

Друго полугодиште завршава се у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда."

Члан 2.

У члану 6. став 3. мења се и гласи:

„Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15. јануара 2021. године."

У ставу 5. речи: „у понедељак, 21. јуна 2021. године" замењују се речима: „у среду, 23. јуна 2021. године."

Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у среду, 23. јуна 2021. године, у четвртак, 24. јуна 2021. године и у петак, 25. јуна 2021. године."

Члан 4.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину који је одштампан уз Правилник

 

о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС - Просветни гласник", број 5/20) замењује се новим табеларним прегледом календара образовно- васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије - Просветном гласнику".

Број 110-00-327/2020-04

У Београду, 1. децембра 2020. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

 


СТАРИ КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНОГ- ВАСПИТНО РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ