Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2020/2021. годину обавити у времену од 01. априла 2020. до 31.маја 2020.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2013. године и деца рођена до 28.02.2014. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2014.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2020. године.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 02.12.2019. Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код  педагога.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;

2. Потврда о здравственом стању детета;

3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);

4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

 Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 8 – 12 часова.